Newsletter dla firm

 

 

Inne języki

 

regulamin

 

Regulamin konkursu

“Zrób zdjęcie i pokaż nam szklankę wody, którą właśnie pijesz”

 

dla obserwatorów marki Kuracjusz Beskidzki

organizowanego na Facebooku

 

   I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs dla obserwatorów fanpage’a Kuracjusz Beskidzki organizowany na platformie Facebook (zwany dalej "Konkursem").

2. Organizatorem konkursu jest zarządzająca stroną na Facebooku jest firma Kuracjusz Kazimierz Gacek mieszcząca się przy ul. Juliusza hr Tarnowskiego 2 w Suchej Beskidzkiej, NIP: 552-010-19-22  (dalej „Organizator”).

3. Konkurs trwa od 31.12.2021 r. do dnia 7 stycznia 2022.

4. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawować będzie powołana przez

Organizatora komisja konkursowa.

 

II. Cel konkursu

Celem Konkursu jest wyłonienie zwycięzców spośród autorów prac/ zadań konkursowych oraz nagrodzenie aktywnych obserwatorów strony Kuracjusz Beskidzki na Facebooku.

III. Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs skierowany jest do obserwatorów strony na Facebooku Kuracjusz Beskidzki (www.facebook.com/kuracjuszbeskidzki), zwanych w dalszej części Regulaminu „Uczestnikami”.

2. Uczestnik może dokonać jednego zgłoszenia w ciągu trwania Konkursu.

3. Uczestnik, może zostać nagrodzony tylko raz, niezależnie od liczby przesłanych zgłoszeń.

3. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie pracy konkursowej. Temat pracy konkursowej brzmi: “Zrób zdjęcie i pokaż nam szklankę wody, którą właśnie pijesz” i zostanie oficjalnie ogłoszony w poście konkursowym opublikowanym na fanpage’u Kuracjusz Beskidzki wraz z zasadami i datą nadsyłania zgłoszeń. 

4. Aby praca konkursowa została zakwalifikowana do konkursu musi spełniać warunki określone w Regulaminie.

5. Elementy obligatoryjne:

a. Uczestnikiem musi być osoba pełnoletnia.

b. Uczestnikiem musi być osoba, która posiada konto na platformie Facebook i polubiła lub obserwuje stronę marki Kuracjusz Beskidzki.

c. Uczestnik konkursu musi poprawnie wykonać zadanie konkursowe, tj. przygotować zdjęcie na zadany temat i opublikować je w komentarzu pod postem konkursowym na stronie www.facebook.com/kuracjuszbeskidzki.

d. W przypadku wygranej Uczestnik zobowiązany jest, by podać adres do wysyłki nagrody poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , w tytule maila wpisując “Konkurs Kuracjusz”, a w treści swoje dane (imię i nazwisko, adres, numer telefonu) wraz z dopiskiem: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na potrzeby konkursu zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursowego dostępnego na stroniehttps://www.kuracjusz.com/regulamin-fb

d. praca konkursowa nie może:

- naruszać godności ludzkiej; 

- zawierać treści dyskryminujących, ranić przekonań religijnych lub politycznych; 

- sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska;

- zawierać elementów logotypu innego niż Kuracjusz Beskidzki producenta wody lub opakowania jego produktu.

5. Praca konkursowa musi zostać przygotowana samodzielnie przez Uczestnika konkursu na wskazany temat i zostać przesłana w formie komentarza pod postem konkursowym we wskazanym terminie. 

6.  Praca Konkursowa sprzeczna z Regulaminem lub taka, co do której Organizator poweźmie wątpliwość, że może ona w inny sposób naruszać prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub prawa do wizerunku, podlega odrzuceniu przez Organizatora.

 

IV. Zgłoszenia

1. Temat oraz termin nadsyłania prac konkursowych zostanie opublikowany na stronie www.facebook.com/kuracjuszbeskidzki.

2. Pracę konkursową, tj. samodzielnie wykonane zdjęcie na temat: “Zrób zdjęcie i pokaż nam szklankę wody, którą właśnie pijesz” należy opublikować w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku.

 

V. Ocena filmów i nagrody w konkursie.

1. Konkurs organizowany jest jednorazowo.

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 7 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń konkursowych.

3. Nagrodzonych zostanie 100 pierwszych osób, które opublikują komentarz wraz ze zdjęciem, które spełni wszystkie warunki Regulaminu Konkursowego.

4. Lista nagrodzonych prac konkursowych zostanie opublikowana przez Organizatorów w komentarzu do posta konkursowego Organizatorów.

5. Decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie; 

6. Organizator Konkursu przyzna określoną wcześniej liczbę nagród, które zostaną wyszczególnione w poście konkursowym. 

8. W przypadku braku kontaktu ze strony Uczestnika w terminie 7 dni od opublikowania wyników, Uczestnik traci prawo do otrzymania nagrody. 

 

VI. Postanowienia końcowe

1. Udział w konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

2. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Organizator pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, iż praca zgłoszona do Konkursu jest wynikiem własnej twórczości Uczestnika i nie narusza żadnych praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich.

4. Uczestnikowi Konkursu przysługuje całość praw autorskich do Pracy Konkursowej i jej wszystkich elementów składowych.

5. Uczestnik posiada zgodę osób widniejących na przesłanej pracy na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, także podawanych do publicznej wiadomości na portalach internetowych oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora

6. Zgłaszając pracę konkursową Uczestnik akceptuje, że Organizatorzy mogą udostępniać całą pracę konkursową oraz jej fragmenty na ich stronie społecznościowej, stronie internetowej i w innych mediach.

Oświadczam, że wyrażam zgodę i akceptuje fakt, że Organizatorzy mogą udostępniać cały materiał oraz/lub jego fragmenty w swoich kanałach komunikacji celem promocji Konkursu.

 

AHX Addiction Help